TÁMOP 3.1.4.

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-00228

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-00228
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -
Innovatív intézményekben - KOMP
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatási  összegből intézményünk 21 082 000 Ft támogatásban részesül.
A kedvezményezett:
Murakeresztúr Község Önkormányzata, Murakeresztúr, Honvéd u.3. Tel: 93/369001
www.murakeresztur.hu
 
Intézményünk részt vett a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-00228- as számú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -
Innovatív intézményekben – KOMP” című pályázatban. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatási  összegből intézményünk 21 082 000 Ft támogatásban részesült.
A kedvezményezett:
Murakeresztúr Község Önkormányzata volt, Címe: Murakeresztúr, Honvéd u.3. Tel: 93/369001
A projekt az ÁMK belül az általános iskolát és a murakeresztúri óvodát érintette.
 
Hogyan hajtottuk végre a projektet:
 2009 júniusában kezdtük, felállott a projektmenedzsment, s a szakmai vezetők a két intézményben, az óvodában és az iskolában.
 Augusztusban  kiválasztottuk a képzéseket, megszerveztük a tantárgytömbösítést az órarend összeállítása miatt, megszerveztük és megtartottuk a felkészítő napot a tantestületeknek, külön az óvodában és külön az iskolában.
 Szeptemberben elindítottuk az első félévi tantárgytömbösített  oktatást, az óvodában bevezetésre került a Pillangó csoportban a kompetencia alapú programcsomag illetve a szülőket közös szülői értekezleten tájékoztattuk a pályázatból adódó újításokról, új feladatokról. Majd megbeszéltük, hogy a naplókban egységes adminisztrációt vezetünk be.
Az ősz folyamán előkészítettük a három hetet meghaladó projektet, beindult a tanfolyami képzés.
Decemberben lebonyolítottuk a három hetet meghaladó projektet, melynek témája az Advent  és Karácsony volt. Ebben a hónapban megjelentek az intézményben a mentorok és szaktanácsadók, akik a tanév végéig segítették munkánkat.
 A szülőket osztályszülői értekezleteken folyamatosan tájékoztattuk a TÁMOP bevezetéséről.
A második félévben újabb tantárgyakat vontunk be a tantárgytömbösítésbe, hogy a vállalt 20%-ot teljesíteni tudjuk.
 A II. félévben is folyamatosan jártak a pedagógusok továbbképzésekre, ezeket főleg hétvégén vállalták be, így az iskola és azóvoda nevelő-oktató munkáját is sikerült fennakadás nélkül koordinálni.
A szervezett továbbképzéseken az iskolából 6 pedagógus vett részt.
Andrasek Istvánné 6 továbbképzésen 180 órát, Czigányné Bízó Mária 5 továbbképzésen 180 órát, Delyné Csere Andrea  5 továbbképzésen 180 órát, Hermann Beáta 5 képzésen 180 órát, Kővágó Károlyné 1 továbbképzésen 30 órát, Sólyomné Rácz Erika   8 továbbképzésen 370 órát teljesített. Összesen:   30 továbbképzést végeztek el az iskola pedagógusai.
Az óvodában Tolmnainé Novák Rózsa 6 továbbképzésen volt, Gergina Zoltánné 5 képzésen járt.
Elmondhatjuk hogy akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma az iskolánál 32, az óvodánál 12 lett, összesen 44 tanúsítványt szereztek a továbbképzésre járó pedagógusok.
A továbbképzések a következő területeket érintették: Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben, általános pedagógiai módszertani továbbképzés, projektpedagógia, epochális oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, integrált nevelésének eszközei, hatékony tanuló-megismerési technikák, hatékony iskolát mindenkinek (integrált nevelés az óvodai iskolai gyakorlatban), tanulási képességek fejlesztése,óvoda-iskola átmenet,
tanulás tanulása, professzionális tanári kommunikáció, kooperatív módszertanra épülő együttműködés, kooperatív tanulás, a tevékenységközpontú pedagógiák, interaktív tábla az oktatásban, pedagógiai értékelés a gyakorlatban, mérés-értékelés képzés, infokommunikációs technológiák képzés.
 
 
 
Az IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) 25 % volt az intézményben.
A tankönyveket, segédeszközöket februárban sikerült beszereznünk, addig az Educatió honlapján megtalálható anyaggal dolgoztak a pedagógusok.
 
A képzések elvégzése után innovációkat kellett készíteni a bevont pedagógusoknak
 
Összesen hat innovációt készítettek el a kolléganők az iskolában:

 INNOVÁCIÓK

iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/Barataink.az. allatok
iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/irasbeli_szorzas
 iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/eletpalyaepites_7.o.
 iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/karacsonyi_projektterv
iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/ovodai_innovacio
iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/oratervek_6.o._termeszetismeret
iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/innovacio- Muramente
iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/Temahet_Zrinyi_Miklos
iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/eletpalyaepites_8.o. 

iskola.murakeresztur.hu/dokumentumok/kapcsolatepites_a_termeszettel

 

 
Az óvodai innovációt közösen készítették az óvónők:
Horvát hagyományokra épülő kézműves tematika
Horvát nemzetiségi hét a murakeresztúri óvódában – készítette: Gergina Zoltánné és Tolnainé Novák Rózsa.
 
 
Az új oktatásszervezési módszerek bevezetésével témaheteket is szerveztünk, melyeket a következő években is megvalósítunk az iskolában, s ehhez módosítottuk a pedagógiai programot is.
Négy témahetet tartottunk.
 1. Barátaink az állatok
     Készítette Czigányné Bízó Mária
 1. Zrínyi Miklós a költő, politikus és hadvezér
Készítette Andrasek Istvánné
 1. Muramente
Készítette: Hermann Beáta
 1. Kapcsolatépítés a természettel
Készítette: Sólyomné Rácz Erika
 
   
Egy három hetet meghaladó projekt valósult meg. Témája: A karácsonyi ünnepkör. Címe:  Kiskarácsony- Nagykarácsony
Készítette: Delyné Csere Andrea
 
Módosítottuk az intézmény  pedagógiai programját is, hiszen ezeket az új tanulási formákat 5 évig fenn kell tartanunk. Az általános iskola intézményegységnél bevettük a pedagógiai programba, hogy minden tanévben megszervezzük a négy témahetet, a három hetet meghaladó projektet, a kompetencia alapú oktatást szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen az 5-6. évfolyamon, matematika kompetencia területen a 2. és 4. évfolyamon, az élet-pályaépítés kompetencia területen a 6. (5. vagy 6.) évfolyamon, illetve az idegen nyelv kompetenciaterületen a 6. évfolyamon, folytatjuk a moduláris oktatást matematikából az 1. és 3. osztályban, szövegértés- szövegalkotásból az 5. osztályban, élő idegen nyelvből, németből 7. osztályban.
 A műveltségterület tantárgy nélküli bontása az Ember a természetben (7-8. évf.   természetismeret) műveltségterületen valósul meg.  
Az óvodai intézményegységnél az óvodai kompetencia alapú programcsomag került bevezetésre, beépítésre került az Óvodai Nevelési Programba a horvát hagyományokra épülő kézműves tematika.
A kompetencia alapú oktatás bevezetését szakértők is segítették:
 1. IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó 60 órában
 2. IKT mentor szaktanácsadó szintén 60 órában
 3. Matematika kompetenciaterület szaktanácsadó 30 órában
 4.  Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület szaktanácsadó 30 órában
 5.  Életpálya-építés kompetenciaterület szaktanácsadó 30 órában
 6.  Német nyelvi kompetenciaterület szaktanácsadó 30 órában
 7. Óvodai kompetenciaterület szaktanácsadó 30 órában
 8. Óvodai intézményi folyamat szaktanácsadó 40 órában
 9. IPR módszertani mentor szaktanácsadó 40 órában
 
A projekt keretében beszerzett eszközök:
      6 db laptop, digitális programcsomagok, kompetencia tankönyv- csomagok, nyomtató, fényképezőgép, és monitor.
 
A projekt keretében érintett kompetenciaterületek, tantárgyak, csoportok
 
1.      Matematika kompetencia
      matematika tantárgy- 1. és 3. osztályok
2.      Szövegértés- szövegalkotás kulcskompetencia
      magyar nyelv és irodalom tantárgy - 5. és 6. osztályok
3.      Idegen nyelvi kompetenciák
      német tantárgy    - 7. osztály
4.      Életpálya- építés
Osztályfőnöki, természetismeret, horvát, ének, magyar, technika, informatika, rajz, történelem, testnevelés - 5. osztály
Tanórán kívüli tevékenység – 7. és 8. osztályok
5.       Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása- Ember a természetben
        3. osztály, 5. osztály, 6. osztály
6.   Óvodai kompetencia alapú programcsomag
 
Az óvoda és iskola munkáját az alábbi vásárolt jó gyakorlatok segítik:
„ Iskolakóstoló”
„ Mozgáskotta módszer alkalmazása”
 
„A horvát nyelv hete”
 
Moduláris oktatási program szerint tanítunk
- a 7. osztályos német tantárgyban
- az 1. osztályos matematika oktatásban
- a 3. osztályos matematika oktatásban
- Életpályaépítés kompetencia területen az 5. évfolyamon
 
 
A pedagógusok véleménye a projektről:
Jó volt, nagy részüknek tetszett. Különösen a témahetek, az innovációk. Tetszett, ahogy a kollégák lelkesedtek, amikor már belemélyedtek. Az IKT órák nagyon népszerűek lettek, más- a projektben nem szereplő - kollégák is előszeretettel szervezték az ilyen jellegű órákat. Amit másképpen csináltunk volna: Először felkészíteni bennünket, s csak azután bevezetni, tehát a képzések későn indultak, így a bevezetésnél több hibát is elkövettünk.
A 20 %-os tantárgytömbösítés nehezen valósítható meg.

Pályázatok